Algemene Voorwaarden De Pree Advocatuur

 1. De Pree Advocatuur is een eenmanszaak (hierna “het kantoor”) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer. Advocaat mr. B.J. de Pree staat daarnaast ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (met inbegrip van eventuele vervolgopdrachten) door het kantoor aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.
 3. Alle opdrachten worden, onder uitsluiting van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor.
 4. Een opdracht komt tot stand wanneer de aanvaarding door het kantoor schriftelijk is bevestigd. Een opdracht komt ook tot stand indien via de rechtbank of het gerechtshof ambtshalve een last tot toevoeging wordt afgegeven.
 5. Het kantoor zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor het kantoor werkzaam (zullen) zijn (geweest).
 7. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en het kantoor is alleen het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het kantoor en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.
 8. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaraties in de desbetreffende zaak.
 9. Het kantoor is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich indien nodig tegen deze schade te verzekeren.
 10. Opdrachtgever kan worden bijgestaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand indien deze daarvoor in aanmerking komt ingevolge de daarvoor geldende normen gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.
 11. Er kan worden afgesproken dat opdrachtgever, ondanks het feit dat hij wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand, zal worden bijgestaan op betalende basis.
 12. Wanneer opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en het kantoor op deze basis optreedt wordt de op te leggen eigen bijdrage (welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand) bij wijze van voorschot aan de cliënt in rekening gebracht. In dat geval is de financiële voorwaarde zoals vermeld onder nummer 15 van de Algemene Voorwaarden niet van toepassing.
 13. Werkzaamheden worden slechts aangevangen en/of verricht op basis van een voorschot.
 14. De gewerkte uren en gemaakte kosten worden regelmatig, bij voorkeur maandelijks, gedeclareerd.
 15. Declaraties dienen binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te worden voldaan.
 16. In geval van niet-tijdige betaling is het kantoor gerechtigd om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten. Indien na schriftelijke aanmaning betaling uitblijft, kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met incassokosten volgens het wettelijk tarief.
 17. Openstaande declaraties en overige vorderingen op de opdrachtgever kunnen worden verrekend met eventuele gelden die het kantoor voor de cliënt in depot houdt.
 18. De Pree Advocatuur participeert niet in een Stichting Derdengelden en heeft geen Derdengeldenrekening.
 19. Het kantoor is niet aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling.
 20. Officiële klachten kunnen worden ingediend bij De Pree Advocatuur, Maliebaan 57, 3581 CE te Utrecht o.v.v. klacht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland, Hieronymusplantsoen 12, 3512 KV te Utrecht.